Realtime PCR-Gentier 48 Series

اطلاعات بیشتر

تعداد جایگاه نمونه

عدد 48

حجم محلول واکنش

5-100 µL

مواد مصرفی

تیوپ 2 ML

روش خنک کاری و گرمادهی

peltier

نرخ گرمادهی

8.0°c / sec

میانگین نرخ گرمادهی

6.0°c/ sec

حداکثر نرخ خنک کاری

5.5°c/sec

میانگین نرخ خنک کاری

4.0°c/sec

محدوده گرادیانت

1°c-40°c

محدوده دمایی

room temperature -110°c

منبع تحریک

4LEDs(48E)-2LEDs(48R)

متد

4 کاناله

زمان detect

در زمان 2 ثانیه 48 خانه خوانده میشود

hamidreza golmohammadi 20 اردیبهشت 1400