Micro Array

اطلاعات بیشتر

متد دستگاه Hybridization

Hybridizationجهت انجام تست های HPV , STD

33ملکول را در یک واکنش تشخیص میدهد.

شناسایی چندگانه ویروس از یک واحد نمونه

بدون نیاز به شصت و شوی چند مرحله ای

بدون نیاز به شیک محلول

hamidreza golmohammadi 20 اردیبهشت 1400