دستگاه1000

اطلاعات بیشتر

اصول کمی لومینسانس

بدون آنزیم، ABEI لیبل، پایدار در مقابل اسید و محلول های الکالین

ویژگی های اصلی

بالای 120 تست در ساعتامادگی 24 ساعته دستگاهحداقل زمان اولین نتیجه:17 دقیقه

جایگاه نمونه ها

144 لوله ی نمونهعملیات سمپلینگ به صورت مداوماتصال به سیستم lisخنک کاری توسط یخچال در جایگاه نمونه ها

جایگاه کیت ها

15 عدد جایگاه کیتعملیات برداشت کیت به صورت مداومRfid reader با قابلیت انتقال کل اطلاعات کیت به دستگاهخنک کاری توسط یخچال در جایگاه کیت ها

ویژگی های دیگر

سنسور تشخیص Clotسنسور تشخیص سطح محلول های دستگاهتعیین رقت نمونه ها به صورت اختیاری توسط اوپراتوررقت اتوماتیک برای نمونه های با غلظت زیادتنظیم دمای انکوباتور روی 37 درجه به صورت خودکار

hamidreza golmohammadi 19 اردیبهشت 1400