سطح پرولاکتین (PRL)

سطح پرولاکتین برای تشخیص و کنترل آدنوم های هیپوفیز ترشح کننده پرولاکتین استفاده می شود .

ادامه مطلب »