گروه آزمایشگاهی پادینا ویستا

گروه آزمایشگاهی پادینا ویستا متشکل از شرکت های متنوع در راستای تامین و تجهیز آزمایشگاهای کشور و برای رفع نیاز جوامع آزمایشگاهی شروع به فعالت کرده است. این شرکت شامل شرکت های زیر مجموعه ای زیر می باشد.

شرکت پادینا تشخیص ایرانیان

شرکت پادینا تجهیز ایرانیان

شرکت آریا تشخیص پارس

شرکت سیما پلیمر

آزمایشگاه پادینا