Realtime PCR-Gentier 96 Series

اطلاعات بیشتر

تعداد جایگاه نمونه

عدد 96

حجم محلول واکنش

5-100 µL

مواد مصرفی

تیوپ 2 ML

روش خنک کاری و گرمادهی

peltier

حد اکثر نرخ گرمادهی

°c / sec6.1

میانگین نرخ گرمادهی

4.5°c/ sec

حداکثر نرخ خنک کاری

5.0°c/sec

میانگین نرخ خنک کاری

2.8°c/sec

محدوده گرادیانت

1°c-40°c

محدوده دمایی

room temperature -110°c

منبع تحریک

6LEDs(96E)-4LEDs(96R)

متد 6

detector کاناله

زمان detect

در زمان 7 ثانیه 96 خانه خوانده میشود

hamidreza golmohammadi 20 اردیبهشت 1400